گزارش برگزاری دوره‌ها
قبلی اول
1 2

پائيز و زمستان 1391

 

 dddddd

انجمن علمي آموزشي معلمان ابتدايي استان اصفهان با همکاري انجمن علمي آموزشي معلمان رياضي استان اصفهان و خانه رياضيات اصفهان  

کنفرانس‌های داخلی
کنفرانس‌های بين‌المللی
مباحث ویژه رياضی
Instant maths ideas

A COMPREHENSIVE GUIDE TO Factorial Two-Level Experimentation

Operations Research